VERDUURZAMING WATERCYCLUS

EEN SCHONE RIJN BEGINT BIJ VERTROUWEN IN WATERLABORATORIA

Gerard Stroomberg - Directeur RIWA-Rijn

Ik durf wel te stellen dat het Nederlandse drinkwater het beste drinkwater ter wereld is. Wij zijn in staat om drinkwater te bereiden zonder het gebruik van chloor. Dat is uniek in de wereld en dat proef je. RIWA-Rijn is een vereniging van vier grote drinkwaterbedrijven die het Rijnwater als bron gebruiken. We lobbyen actief bij bedrijven en overheden bovenstrooms om de waterkwaliteit van de Rijn te verbeteren. Hoe schoner het water dat bij Lobith ons land binnenstroomt, hoe makkelijker het is om drinkwater te produceren. Dat is een duidelijk voordeel voor ons, maar de natuur profiteert ook mee van schoon rivierwater. Ja, er vindt nog steeds veel innovatie plaats als het gaat om zuiveringstechnieken, maar wat ons betreft worden die vooral ingezet bij de vervuilers bovenstrooms.

“Een van onze belangrijkste taken is om de waterkwaliteit bij de waterinlaten van de zuiveringsinstallaties in kaart te brengen. De drinkwaterbedrijven hebben ieder een eigen uitgebreid meetprogramma, waarbij standaard tientallen chemische stoffen worden gemeten. Ook Rijkswaterstaat, de waterschappen en de Duitse overheid meten voortdurend de waterkwaliteit. Gelukkig wordt er ook goed samengewerkt en worden gegevens uitgewisseld. De laboratoria die de analyses uitvoeren, werken allemaal volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 (Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria). Dat betekent dat de drinkwaterlaboratoria zich moeten houden aan dezelfde strenge regels over bijvoorbeeld de herleidbaarheid van meetresultaten, de wijze van kalibreren en over een waterdichte administratie van alle monsters. In uitgebreide rapportages worden de resultaten gepubliceerd en gedeeld met instanties zoals Rijkswaterstaat en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Groot voordeel van deze gestandaardiseerde werkwijze is dat de meetresultaten nooit ter discussies staan. Ons lobbywerk wordt daardoor veel effectiever, de gesprekken gaan waar ze over moeten gaan: over de inhoud.”

Meetresultaten niet ter discussie.

De laatste jaren zien we steeds meer geneesmiddelen terug in het oppervlaktewater. Een voorbeeld daarvan zijn röntgencontrastmiddelen. Die krijgen patiënten in hoge concentraties toegediend tijdens een medisch onderzoek. Na afloop van het onderzoek verlaten deze stoffen met de patiënt het ziekenhuis en komen uiteindelijk via de wc terecht in de rivier. Dergelijk medisch onderzoek gebeurt steeds meer en dat zien we terug in onze metingen. We zijn nu met een ziekenhuis in Amsterdam in gesprek over het uitdelen van plaszakken om de eerste urine na een CT-scan op te vangen. Daarmee voorkom je minstens 80 procent van de emissie. Op termijn kunnen we in onze gesprekken met Duitse ziekenhuizen aandringen op het gebruik van deze slimme zakjes. Soms is lobbyen ook gewoon een kwestie van praktisch meedenken.”

Samen werken aan standaarden

“In 2015 werden we geconfronteerd met lozingen van pyrazool in de Rijn en de Maas, een afvalstof die bij de productie van een halffabrikaat van kunststof ontstaat. Pyrazool zat destijds niet in de standaard meetprogramma’s en het incident was aanleiding voor KWR Watercycle Research Institute om een nieuwe analysemethode te ontwikkelen. Om de meetresultaten van zo’n nieuwe methode vanaf het begin goed te borgen, zijn standaarden van belang, omdat deze de afspraken over de werkwijze vastleggen. Ik ben zelf betrokken bij het ontwikkelen van een ISO-norm over het interpreteren van het meetsignaal van een instrument. We willen daarin afspreken aan welke eisen het signaal minimaal moet voldoen om conclusies te kunnen trekken over de aanwezigheid van een stof. Deze norm is kortgeleden ingebracht in het ISO-circuit en wereldwijd in stemming geweest. Dat vind ik een belangrijke ontwikkeling omdat internationale standaarden het onderlinge vertrouwen versterken tussen de overheid, samenleving en de waterlaboratoria. Onmisbaar bij onze lobby voor een schone Rijn.”

Bekijk hier de projecten en normalisatieinitiatieven op het gebied van water.

DEEL DIT VERHAAL