HUIDIGE PROJECTEN

Voor veel Nederlanders is het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt en dat we achter de dijken en in de polders veilig zijn, beschermd tegen overstromingen. We hebben een rotsvast vertrouwen in onze overheden, kennisinstellingen, adviesbureaus en uitvoerende partijen die hier dag in dag uit zorg voor dragen.

Nederland waterland

En dat is ook niet zo gek als je naar onze geschiedenis kijkt. Het spanningsveld tussen de economische voordelen van het leven in de delta en de strijd tegen het water, heeft geleid tot de ontwikkeling van Nederland als waterland.

Verandering en vernieuwing

Er is sinds 1953 veel veranderd. Water krijgt wereldwijd steeds meer aandacht, want door klimaatverandering worden delta's kwetsbaarder en toegang tot schoon drinkwater in heel veel landen nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Het besef dat water een grondstof is waar we zorgvuldig mee om moeten gaan komt langzaam.

In het perspectief van deze veranderingen is het belangrijk dat Nederland als koploper zichzelf blijft uitvinden en vernieuwen. Dat we onze kennis blijven delen en blijven innoveren, binnen de grenzen van ons land in samenwerking met overheden, kennisinstellingen en marktpartijen, maar vooral ook daar overheen, want water kent geen grenzen. Het stroomt, verdampt, bevriest en smelt en komt als regen weer op het land. Je kunt ermee wassen, er warmte en koude in opslaan, je kunt erover transporteren, ermee spelen en het omzetten in energie. Water is een verbindend element.

Het belang van normalisatie

Willemien Bosch, consultant Water bij NEN: “Het is belangrijk dat Nederland kennis blijft delen en blijft innoveren. Normalisatie is een middel dat hiervoor kan worden ingezet. Aan de hand van normen kunnen producten en systemen worden gecertificeerd, wordt de vergelijkbaarheid vergroot, ontstaat transparantie in de markt en kunnen nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen. Het gaat om het bereiken van het doel: ‘Schoon water en droge voeten voor iedereen’ en het aandeel van de Nederlandse markt in het bewerkstelligen daarvan. Daarom staat water bij NEN hoog op de agenda en is het een van de belangrijkste speerpunten van de organisatie”.

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

Lees hieronder welke initiatieven, projecten en normalisatie er al plaatsvinden op het gebied van water.

Projecten & normalisatietrajecten

Afvalwatersystemen

Deze normcommissie geeft op hoofdlijnen richting aan het normalisatie op het vlak van systemen en producten voor afvalwater. Het gaat daarbij over de installatie, aanleg, onderhoud en rehabilitatie van inzamelings-, transport- en zuiveringsfaciliteiten

Hydrometrie

Wetenschap die zich bezighoudt met het meten en analyseren van water, bodemhoogten, sedimenttransport, neerslag en verdamping inclusief methoden, technieken en de instrumentatie gebruikt in de hydrologie.

Milieukwaliteit

Dit platform, met laboratoria, deskundigen, adviseurs, overheden en andere belanghebbenden, maakt afspraken en wisselt ideeën uit op het gebied van bodemkwaliteit, milieuaspecten van bouw-, rest- en afvalstoffen, waterkwaliteit, milieuanalyses, slib en waterbodem; over gesignaleerde kansen, maar ook over beperkingen.

Zwembaden

Om de veiligheid van zwembadvoorzieningen te waarborgen zijn normen van groot belang. Normalisatie op het gebied van zwembaden richt zich op een verscheidenheid aan onderwerpen: glijbanen, drijfmiddel, ontwerp en beheer van zwembaden, hygiëne en accessoires.

Drinkwatervoorziening

In totaal wordt er in Nederland 1.100.000.000.000 liter per jaar verbruikt (2007). Huishoudens nemen daarvan 0,8 biljoen liter voor hun rekening, de rest wordt gebruikt door industrie, landbouw, enzovoort. Deze overkoepelende normcommissie voor de drinkwatersector houdt zich bezig met alle drinkwater gerelateerde onderwerpen.

Afvalwatertechniek

Afvalwater is water dat voor de gebruiker niet meer bruikbaar is en waar deze gebruiker dan ook van af wil. Op grond van de Wet milieubeheer is elke gemeente, in Nederland, verplicht het binnen haar grenzen vrijkomende afvalwater via de riolering in te zamelen. Er vindt normalisatie plaats op het gebied van systemen en producten ten behoeve van de installatie, aanleg en herstel van transportleidingen en zuiveringsinstallaties voor afvalwater.

Kunststofleidingsystemen

Normalisatie en het opstellen van Europese technische regelgeving vindt plaats het gebied van kunststofleidingsystemen. Van kunststofleidingen in het waterhuishouden, zoals rioolleidingen, drinkwaterleidingen, gasleidingen verwarmingsleidingen tot kunststof in de distributie- en rioleringsnetwerken.

CV- en warmwatertoestellen

Een boiler is een toestel om water op te warmen, door elektriciteit of de verbranding van aardgas of stookolie. Het werkgebied van deze commissie omvat gas- en oliegestookte cv-ketels met of zonder geïntegreerde warmwaterproductie.

Gebouwriolering

Speerpunt voor de commissie is normalisatie van het systeem van gebouwriolering. Van ontwerp, aanleg en beproeving van de al dan niet gerede binnenriolering in woningen, woongebouwen tot utiliteitsgebouwen. Het gaat hierbij zowel om de systemen voor hemelwaterafvoer, afvoer van gebruikt water in en om gebouwen en afvoer op terreinen.

Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties

Leidingwater is water dat via buisleidingen wordt getransporteerd. Om leidingwater te kunnen leveren is een flinke infrastructuur nodig. Behalve de leidingen zijn ook pompen en/of watertorens, zuiveringsinstallaties, verbruiksmeters enz. nodig. In deze commissie wordt o.a. de norm NEN 1006 onderhouden.

Sanitaire toestellen

Normalisatie op het terrein van sanitaire toestellen gaat over aansluitmaten, producteigenschappen en duurzaamheid van toiletpotten, urinoirs, baden, douchebakken en wanden, whirlpools, in keramiek, kunststof en andere voorkomende materialen.

Geo-informatie

Geo-informatie gaat over data met een plaatsbepaling erin zoals kadastrale gegevens, file-informatie, weersvoorspellingen en topografische kaarten. Normen voor geo-informatie zijn nodig om deze gegevens te kunnen gebruiken en uitwisselen. Doel van het project is de normen zo op te stellen dat de belangen en deskundigheid van alle betrokken partijen optimaal tot hun recht komen.

Geotechniek

Geotechniek behandelt alles wat te maken heeft met het kunnen bouwen op, in en met (onder)grond. Vaak gaat het om funderingen van gebouwen of andere constructies. Het werkterrein van de commissie betreft normen en normalisatie over: het toetsen van het ontwerp van geotechnische en funderingsconstructies, geotechnisch bodemonderzoek (inclusief sonderingen) en beschrijving en classificatie van grond ten behoeve van civieltechnische en bouwkundige toepassingen. Een opkomend werkgebied zijn geohydrologische en geothermische beproevings- en uitvoeringsnormen.

Gas- en oliewinning en –productie

Het werkgebied van deze normcommissie omvat normalisatie van materialen, equipment en buitengaatse constructies voor de aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie, exclusief transportleidingen en LNG installaties en equipment.

Klimaatbeheersing in gebouwen

De normcommissie bepaalt het beleid voor het werkgebied ‘Klimaatbeheersing in gebouwen’, Dit spitst zich toe op onder andere de thermische eigenschappen van bouwwerken, de ventilatie maar ook op berekeningsmethoden voor de warmte- en koudebehoefte alsmede de luchtdichtheid en vochtwering van de bouwwerken.

Ecologie

Het werkgebied van deze normsubcommissie betreft de normalisatie van methoden voor het bemonsteren en determineren van watermonsters (zoet water en marien water) ter vaststelling van de biologische kenmerken.

Waterkwaliteit

De overheid / waterschappen bewaken de kwaliteit van bijvoorbeeld het grondwater, de sloot en de zwemvijver. Drinkwaterbedrijven zorgen voor schoon drinkwater. Bouwregelgeving zorgt ervoor dat drinkwater veilig ons huis binnenkomt en via het riool weer netjes wordt afgevoerd. Via normalisatie verzorgt NEN een goede afstemming tussen eisen in wet- en regelgeving en praktisch uitvoerbare (meet)methoden.

Veldwerk- en monsterneming

Deze commissie beheert en ontwikkelt normen die de uniformiteit en de kwaliteit van de uitvoering verbetert en de informatie-uitwisseling over de werkwijze tussen opdrachtgevers en uitvoerders vergemakkelijkt op het gebied van milieuhygiënisch onderzoek in water (met name afvalwater, oppervlaktewater, drinkwater en grondwater), grond en waterbodem.

Waterbouwkunde - golf- en getijdegeneratoren (Energie uit water)

Water kan een belangrijke rol spelen bij de opwekking van duurzame energie. Voor traditionele waterkrachtcentrales bestaan al lange tijd normen en sinds kort is er de eerste norm voor energie uit zee en zijn andere normen in ontwikkeling. In Nederland, gelegen aan zee en met veel binnenwater, zijn er veel partijen die belangstelling hebben om energie uit water te winnen. De markt verlangt eenduidige afspraken en daar zijn normen een goed middel voor.

Anorganische parameters

Deze commissie werkt aan de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen.

Drijvend bouwen

In 2011 is een Nederlandse Technische Afspraak (NTA 1118) voor drijvende bouwwerken gepubliceerd. Hierin zijn eisen, bijbehorende bepalingsmethoden en voorwaarden voor drijvende bouwwerken en amfibische tussenvormen met bestemming onroerend goed vastgelegd. De bouwwerken zijn bedoeld voor wonen en werken, alsmede de ontsluiting naar de wal. De NTA richt zich op bouwtechnische aspecten, de nutsvoorzieningen en ruimtelijke aspecten. Momenteel wordt geïnventariseerd of een herziening van de huidige NTA gewenst is. De voornaamste aanbevelingen daarvoor zijn afstemming op de laatste versie van het Bouwbesluit en verbreding van de scope naar funderen op slappe grond. Heeft u interesse in deelname, of wilt u meer informatie over het project ontvangen, neem dan contact op met Willemien Bosch.

Begroeide daken

Deze normcommissie heeft begin 2017 de Nederlandse Technische Afspraak (NTA 8292) voor begroeide daken gepubliceerd. Deze NTA geeft bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing. Met de NTA is een eerste stap gezet in het vastleggen van de effecten van het dakbegroeiingssysteem op daken op het gebied van windweerstand, waterretentie en brandgevaarlijkheid. Momenteel wordt geïnventariseerd of een aanvulling van de huidige NTA voor aansluiting op het stedelijk waterbeheersysteem gewenst is. Heeft u interesse in deelname, of wilt u meer informatie over het project ontvangen, neem dan contact op met Arnoud Muizer.

Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen

Tekst nog schrijven

Microbiologie van de voedselketen

Met één gestandaardiseerde analysemethode kan zo de aanwezigheid van of de hoeveelheid aan micro-organismen worden vastgesteld. Een groot aantal normen is geschikt voor het aantonen van microben in verschillende productgroepen zoals diervoeder, zuivel, vis en vlees. De meeste normen beschrijven bemonsterings- en analysemethoden voor microbiologisch onderzoek voor bijvoorbeeld het detecteren van Salmonella, Campylobacter en Listeria monocytogenes.

Invloed van materialen op de drinkwaterkwaliteit/waterbehandeling chemicaliën

Wanneer chemicaliën worden gebruikt bij de zuivering van drinkwater willen we via proeven vaststellen wat de uiteindelijke concentratie van die stoffen in het drinkwater is geworden. Ook hiervoor worden normen opgesteld en onderhouden.

Microbiologische parameters

Deze groep van experts houdt zich bezig met het ontwikkelen van NEN-/ISO-normen voor microbiologische analysemethoden voor met name water en slib. Door goede afspraken over bijvoorbeeld analysemethoden worden representatieve, reproduceerbare en vergelijkbare resultaten verkregen. Een actueel onderwerp is onder andere legionella.

Organische parameters

Het werkgebied van deze commissie betreft de normalisatie van analysemethoden voor de bepaling van organische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen.

IN GESPREK OVER WATER

Het is belangrijk dat Nederland als koploper zichzelf blijft uitvinden en vernieuwen. Dat we onze kennis blijven delen en blijven innoveren, binnen de grenzen van ons land in samenwerking met overheden, kennisinstellingen en marktpartijen, maar vooral ook daar overheen, want water kent geen grenzen. Het stroomt, verdampt, bevriest en smelt en komt als regen weer op het land. Je kunt ermee wassen, er warmte en koude in opslaan, je kunt erover transporteren, ermee spelen en het omzetten in energie. Water is een verbindend element.

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  •  de toekomstige waterproblematiek;
  •  hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  •  hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  •  nieuwe projecten en samenwerkingen.

Vul je gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via (015) 2 690 391 of via water@nen.nl

  • Interessegebied :
  • Informatie :
  • Stel direct een vraag :