BEHEERSING STEDELIJK WATER

SAMENWERKING EN KENNISDELING VERSTERKEN DE WATERSECTOR

Esther Bosman - Director BU Water NL Royal HaskoningDHV

Dit zegt Esther Bosman, directeur business unit Water Nederland van Royal HaskoningDHV. In totaal heeft het bedrijf vijf water business units wereldwijd. “Wat wij in hoofdzaak doen, is het opzetten en uitvoeren van projecten voor onze klanten. Wij doen dat graag met partners, zoals kennisinstellingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen, maar ook met collega-bureaus. Wij geloven namelijk dat de beste resultaten worden bereikt door samenwerking en het benutten van elkaars kennis.”

Als civiel ingenieur, opgeleid in Delft, kwam Esther in aanraking met het stedelijk water toen ze startte met een baan. “Ik heb daar heel veel projecten in gedaan en voel me er mede daardoor sterk mee verbonden. In dat domein komen heel veel problemen en veel belangen samen: hevige regenval, vaker water op straat, druk op de openbare ruimte en allerlei functies die we aan het water willen koppelen. Daardoor ontstaan er al gauw spannende uitdagingen.”

Innovatie door kennisdeling

Met ’haar’ business unit vervult zij een voortrekkersrol. “We zetten in op nieuwe thema's zoals circulaire economie en smart water in de stad waarmee we diverse waterbelangen op een slimme manier aan elkaar willen koppelen. We investeren veel in innovaties, zoals vergaande ICT-toepassingen voor het beheer en automatisering van het watersysteem. Een andere innovatie is de Nereda®-afvalwaterzuiveringstechnologie met grote voordelen op het gebied van chemicaliën- en energieverbruik. Hiervan zijn wereldwijd inmiddels veertig installaties operationeel of in voorbereiding.”

Zij wijst op een onverwachte spin-off van die installatie die enkele jaren geleden ontdekt werd. Namelijk het terugwinnen van alginaat uit Nereda®-korrels. Alginaat is een biopolymeer, een vrij zeldzame grondstof die normaal gesproken uit zeewier wordt gewonnen. Dat is heel duur. Door het terug te winnen uit de Nereda®-slibkorrels komt er een duurzame grondstof beschikbaar voor diverse industrieën. Het kan water vasthouden, maar ook afstoten. Je kunt er papier en karton waterafstotend mee maken en de uitspoeling van meststoffen in de landbouw mee verminderen. Maar bijvoorbeeld ook de levensduur van beton verlengen door betere uitharding.

Normalisatie op het fundament van kennisdeling

“Normen zijn, ook in onze wereld, om meerdere redenen nuttig. Normen zijn een middel om ‘best practices’ expliciet te maken, waarmee je ervoor zorgt dat ze goed toegankelijk worden voor iedereen. Hiermee kunnen ontwikkel- en realisatietrajecten efficiënter plaatsvinden. Daarnaast vormen normen natuurlijk een garantie voor een bepaalde kwaliteit die we met z’n allen wensen.

“Gelet op de diepgaande kennis die we als Nederlandse partijen in de watersector hebben, vind ik het verstandig om (te proberen) voorop te lopen in Europa als het gaat om het verankeren van deze kennis in normen. Zo niet, dan lopen we het risico dat we op termijn de normen van andere landen moeten accepteren, die onze kennis mogelijk tekort doen. Om voorop te kunnen lopen, is het heel belangrijk dat alle partijen – dus overheden, kennisinstellingen en advies- en ingenieursbureaus – hun ervaring en kennis zoveel mogelijk delen.

“Ik heb het gevoel dat daar wel ruimte voor verbetering is, omdat ik bij een aantal normcommissies relatief weinig eindgebruikers zie, zoals waterschappen en gemeenten. Het is heel belangrijk dat zij daar actief bij betrokken zijn om de werking van de norm in de praktijk scherp te krijgen. Daarnaast zie ik het als waterambassadeur als mijn taak om in mijn contacten te werken aan een grotere bewustwording van normering en te wijzen op de meerwaarde daarvan.”

Bekijk hier de projecten en normalisatieinitiatieven op het gebied van water.

DEEL DIT VERHAAL